Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Agata Spółka Akcyjna považuje již řadu let ochranu osobních údajů za jednu ze svých priorit. Cítíme se obzvláště odpovědní za bezpečnost námi zpracovávaných osobních údajů. Naším cílem je, abyste byli řádně informováni o záležitostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů. Níže uvádíme podrobnosti o okolnostech, za kterých o Vás shromažďujeme informace mající povahu osobních údajů. Pokaždé probereme účel a právní základ, pro který Vaše osobní údaje shromažďujeme, uvedeme rozsah shromážděných údajů a také Vás budeme informovat o době, po kterou tyto osobní údaje zpracováváme. Kromě toho Vás informujeme o všech právech, která máte v souvislosti s naším zpracováním Vašich osobních údajů. Nezapomeňte, že zpracování Vašich údajů vždy probíhá v souladu s účinnými právními předpisy, a to jak vnitrostátními, tak právními předpisy Evropské unie (včetně GDPR).

Osobní údaje, co se pod tímto pojmem rozumí a co znamená jejich zpracování »

Osobními údaji se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobní údaje tedy zahrnují jak údaje, které nám umožňují identifikovat konkrétní osobu, tak údaje, které nám neumožňují tuto osobu okamžitě identifikovat, ale s vynaložením určitých nákladů, času a úsilí, zejména s využitím snadno dostupných a veřejně přístupných zdrojů, jsou dostatečné k identifikaci této osoby. Jinými slovy, osobní údaje nejsou jednotlivé informace s vysokou mírou všeobecnosti, jako je jméno ulice a číslo domu nebo výše platu. Tyto informace však představují osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou kombinovány s dalšími informacemi, kterými lze následně identifikovat konkrétní osobu (např. jméno a příjmení).

Termínem zpracování osobních údajů se přitom rozumí prakticky všechny možné činnosti prováděné s osobními údaji bez ohledu na to, zda jsou prováděny automatizovaně, či nikoli. Zpracováním osobních údajů se tedy rozumí mimo jiné shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů  »

Správcem údajů, které poskytujete v případech uvedených v těchto Zásadách zpracování osobních údajů, je společnost Agata Spółka Akcyjna se sídlem v Katovicích (PSČ: 40-203) na adrese Al. Roździeńskiego 93, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice - Wschód v Katovicích, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, číslo KRS (číslo zápisu v rejstříku) 0000037615, NIP (DIČ) 634-019-74-76, Regon (IČO) 272241916, základní kapitál 15 000 000 PLN plně splacený (dále též „Agata S.A.“).

Na jakém právním základě zpracováváme Vaše údaje »

Upozorňujeme, že ve většině případů (vyjma níže uvedených případů u nichž je stanoven jiný důvod pro zpracování osobních údajů) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na předpokladu plnění smlouvy nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Jinými slovy, Vaše údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je to nezbytné, například proto, že jste si u nás zakoupili nebo objednali zboží, že jste s námi uzavřeli pracovní smlouvu nebo že s námi máte obchodní vztah (nebo takový obchodní vztah hodláte uzavřít).

Příležitostně zpracováváme Vaše osobní údaje, protože to vyžadují platné právní předpisy. Například údaje obsažené v prodejních dokladech (např. faktura DPH) zpracováváme z toho důvodu, že právní předpis vyžaduje, aby byl prodej zdokumentován určitým způsobem, uvádí rozsah údajů, které mají být v takovém dokladu uvedeny, a určuje dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat.

Existují také situace, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že o tento souhlas Vás vždy výslovně požádáme. Taková žádost o souhlas bude prezentována způsobem, který ji odlišuje od ostatních otázek, ve srozumitelné a snadno přístupné formě, jasným a jednoduchým jazykem.

Posledním předpokladem, který využíváme pro zpracování Vašich osobních údajů, je tzv. oprávněný zájem Agata S.A., jakožto správce osobních údajů. Slovo „oprávněný“ neznamená, že náš zájem musí výslovně vyplývat z účinných právních předpisů a z povinností v nich uvedených (v takovém případě by se jednalo o zpracování vyžadované zákonem). Mezi tyto oprávněné zájmy patří například monitorování prostor prodejen Agata S. A. nebo provádění průzkumu spokojenosti zákazníků. Zároveň bychom Vás rádi ujistili, že kdykoli hodláme zpracovávat osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, analyzujeme a vyvažujeme naše zájmy a potenciální dopady dané činnosti zpracování na Vás (pozitivní i negativní), a zpracováváme osobní údaje pouze a výhradně v případech, kdy naše zájmy nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo Vašimi základními právy a svobodami.

Kdy a za jakým účelem sdílíme Vaše osobní údaje s třetími stranami  »

Především bychom vás rádi informovali, že společnost Agata S.A. neposkytuje Vaše osobní údaje třetím stranám, které by tyto údaje mohly použít pro své vlastní účely bez Vašeho výslovného souhlasu. Výjimkou z výše uvedeného pravidla je sdílení některých Vašich osobních údajů s oprávněnými (i) státními orgány (včetně úřadů), které jednají na základě a v rámci platných právních předpisů, (ii) bankami, které od nás získávají údaje v souvislosti s finančními transakcemi, a (iii) poštovními operátory a kurýrními/přepravními společnostmi, které doručují zboží zakoupené u nás.

Dále bychom rádi upozornili, že Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které pro nás vykonávají určité služby. Mezi těmito poskytovateli služeb můžeme rozlišit zejména:

 • •dodavatele nábytku, kteří naším jménem vyřizují Vaše případné stížnosti, techničtí operátoři, včetně IT společností, kteří pro nás spravují a udržují technickou a IT infrastrukturu, poskytovatelé marketingových služeb, zejména těch, které se týkají nástrojů využívajících soubory cookie,
 • subjekty, které nám poskytují poradenské služby, včetně advokátních kanceláří,
 • specializované bezpečnostní agentury,
 • subjekty, které pro nás provozují infolinku - zákaznický servis,
 • •a třetí strany, které s námi spolupracují při plnění konkrétních smluv uzavřených s Vámi.

Rádi bychom Vás však ujistili, že tito poskytovatelé služeb byli námi řádně vybráni a na základě příslušných smluv jsou povinni používat svěřené údaje výhradně v souladu s našimi pokyny a k námi přesně stanovenému účelu.

Dále bychom Vás rádi informovali, že v některých případech mohou být Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí (tedy mimo členské státy Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru). To se týká zejména poskytovatelů nástrojů pro sledování, kontrolu a shromažďování informací o Vaší aktivitě na našich webových stránkách a používání souborů cookie, jakož i poskytovatelů e-mailu, poskytovatelů dalších služeb, jejichž prostřednictvím nás kontaktujete, a poskytovatelů sociálních sítí, na kterých máme účty (např. Facebook, Instagram, YouTube). Rádi bychom Vás však ujistili, že v takových situacích jsme přijali veškerá nezbytná opatření k zajištění odpovídající ochrany předávaných osobních údajů, např. tím, že jsme údaje zpřístupnili do zemí a subjektům, které podle Evropské komise zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů nebo jsou členy příslušných sdružení či programů, nebo tím, že jsme údaje předávali pouze na smluvním základě s využitím tzv. standardních smluvních doložek, které zohledňují požadavky EU týkající se předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností Agata S.A.  »

Agata S.A. vynakládá veškeré úsilí na ochranu soukromí osob, jejichž osobní údaje zpracovává. Dbáme zejména na to, aby byla dodržována Vaše práva vyplývající ze zákona GDPR, tj.:

 • právo odvolat souhlas,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu údajů,
 • právo na výmaz údajů,
 • právo omezit zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

Popis svých jednotlivých práv, jakož i popis způsobu jejich uplatnění, najdete na adrese www.agatanabytek.cz/formulare-gdpr

Pokud však máte další dotazy, námitky nebo obavy ohledně způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoli zaslat e-mail s dotazem na adresu kontakt@agatanabytek.cz Veškeré dotazy, které od Vás obdržíme, budou neprodleně vyřízeny.

Nezapomeňte, že vždy můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz).

Změny zásad zpracování osobních údajů » »

Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají pravidelným kontrolám a jejich obsah se může změnit, zejména pokud dojde ke změně právních předpisů, novým pokynům orgánů odpovědných za dohled nad procesy ochrany údajů nebo ke vzniku kodexů správné praxe pro obchodní odvětví. Rádi bychom také upozornili, že typ námi poskytovaných služeb i způsoby získávání a zpracování údajů se mohou postupem času měnit. Tyto zásady budou pravidelně aktualizovány, aby odrážely tyto změny. Vezměte prosím na vědomí, že používáním našich webových stránek přijímáte pravidla uvedená v těchto zásadách a pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, se má za to, že jste přijali pravidla zde obsažená. Proto vám doporučujeme navštívit tuto stránku vždy, když nám poskytnete osobní údaje, abyste si mohli přečíst nejnovější verzi platných zásad zpracováníochrany osobních údajů.


Kdy a jaké Vaše údaje zpracováváme?


Nakupování v našem internetovém obchodě  »

Při nákupu v našem internetovém obchodě www.agatanabytek.cz může být také nutné, abyste o sobě poskytli určité informace. Budeme požadovat zejména údaje v podobě Vašeho jména, telefonního čísla a e-mailové adresy, jakož i adresu bydliště a doručovací adresu. Tyto údaje od Vás budeme vyžadovat při každém nákupu bez tzv. „registrace", tedy bez vytvoření uživatelského účtu v našem internetovém obchodě, nebo jednorázově při vytvoření uživatelského účtu (dále jen „registrace'). Pokud si vytvoříte účet, máte možnost své osobní údaje sami upravovat (opravovat). Poskytnutí výše uvedených osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné, nicméně bez těchto údajů nebudete moci nakupovat zboží v našem internetovém obchodě. Zpracování údajů ve výše uvedených situacích se provádí za účelem plnění kupní smlouvy nebo v souvislosti s úmyslem uzavřít kupní smlouvu, za účelem poskytování dalších služeb (např. doprava, vedení účtu na www.agatanabytek.cz, jakož i plnění povinností, které nám ukládají platné právní předpisy (např. vystavení prodejního dokladu).

Dále bychom Vás chtěli informovat, že Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem provádění průzkumu spokojenosti s Vašimi nákupy v internetovém obchodě (průzkum spokojenosti zákazníků) a za účelem profilování Vašich nákupních aktivit, včetně typu zboží, které jste si prohlíželi a zakoupili, a propagačních a slevových akcí, které jste využili, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající z účinných právních předpisů, např. do uplynutí promlčecí lhůty u nároků podle občanského zákoníku, nebo v případě vystavování prodejních dokladů po dobu vyplývající z daňových předpisů a zákona o účetnictví. Údaje budou v souladu se zásadami popsanými v bodě „Kdy a za jakým účelem sdílíme osobní údaje s třetími stranami" údaje sdíleny mimo jiné s IT společnostmi, které jsou technickými provozovateli technické a IT infrastruktury, kterou používáme (včetně internetového obchodu), a také se společnostmi, které mohou vykonávat určité služby naším jménem - např. dopravní společnosti nebo společnosti, které provádějí průzkumy spokojenosti zákazníků.

Reklamace, vrácení zboží a poznámky k nákupu  »

Vrácení zakoupeného zboží (pokud je to přípustné), podání připomínky k nákupu, jakož i podání reklamace vyžaduje, abyste poskytli konkrétní osobní údaje, zejména: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, číslo objednávky nebo nákupního dokladu, datum a místo nákupu, očekávaný způsobu vyřízení reklamace nebo místo, kde se zboží nachází. Taková hlášení lze učinit buď telefonicky, kontaktováním zákaznického servisu, nebo prostřednictvím speciálního formuláře dostupného na internetových stránkách www.agatanabytek.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi.

Upozorňujeme, že poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může mít v určitých situacích za následek nemožnost vyřízení Vašeho požadavku. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v situacích uvedených v tomto bodě je plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy, jakož i plnění povinností, které nám ukládají účinné právní předpisy.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že Vaše osobní údaje budeme používat také k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků (mimo jiné včetně důvodů vrácení zboží a kvality služeb) a k profilování Vaší nákupní činnosti, včetně počtu podaných reklamací nebo vrácení zboží - na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající z platných právních předpisů, zejména do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky podle občanského zákoníku. Údaje v souladu se zásadami popsanými v bodě "Kdy a za jakým účelem sdílíme osobní údaje s třetími stranami", údaje budou sdíleny mimo jiné s IT společnostmi, které jsou technickými provozovateli technické a IT infrastruktury, kterou používáme, s dodavateli zboží, kteří mohou naším jménem zpracovávat reklamace, s přepravními společnostmi v souvislosti s poskytováním přepravních služeb a s dalšími subjekty, které mohou naším jménem provádět určité služby, jako jsou průzkumy spokojenosti zákazníků nebo provoz zákaznického servisu.

Newsletter  »

Pokud se chcete přihlásit k odběru Newsletteru a průběžně od nás dostávat marketingové informace, tj. mimo jiné informace o nových propagačních akcích a slevách a aktuálních nabídkách produktů, je nutné, abyste k tomu udělili svůj souhlas. Tímto souhlasem nám umožňujete zpracovávat Vaše osobní údaje v podobě Vašeho jména a příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy pro marketingové účely. Kromě toho nám při udělení souhlasu budete moci sdělit, jakým způsobem si přejete dostávat marketingové informace (e-mailem a/nebo telefonicky). Váš souhlas je dobrovolný, pokud si však přejete být informováni o akcích a službách, neudělení souhlasu nám zabrání v zasílání takových informací.

K odběru Newsletteru se můžete přihlásit několika různými způsoby, mimo jiné prostřednictvím: (i) přihlášením se k odběru Newsletteru na webových stránkách www.agatanabytek.cz (ii) udělením příslušného souhlasu v účtu, který jste si vytvořili v našem internetovém obchodě. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším přihlášením k odběru Newsletteru je Vámi udělený souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat; odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování, které probíhalo do doby, než jste svůj souhlas odvolali.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že Vaše údaje můžeme na základě našeho oprávněného účelu využívat k profilování a analýze Vaší nákupní aktivity v souvislosti s marketingovými informacemi, které dostáváte v Newsletteru, spočívající mimo jiné v počtu návštěv internetového obchodu a využívání propagačních akcí nebo slev. Vaše údaje budeme zpracovávat pro výše uvedené účely, dokud svůj souhlas neodvoláte, nevznesete námitku nebo dokud Vaše údaje nevymažeme. Údaje v souladu se zásadami popsanými v bodě „Kdy a za jakým účelem sdílíme osobní údaje s třetími stranami" údaje budou sdíleny mimo jiné s IT společnostmi, které jsou technickými provozovateli technické a IT infrastruktury, kterou používáme, a také s dalšími subjekty, které mohou naším jménem vykonávat určité služby, např. zasílání poštovních zásilek naším jménem nebo provádění SMS kampaní.

Cookie - webové stránky - www.agatanabytek.cz  »

Aby naše webové stránky fungovaly co nejlépe a abychom vám mohli předložit nabídku, která bude co nejvíce odpovídat Vašim preferencím a zájmům, shromažďujeme při prohlížení našich webových stránek wwww.agatanabytek.cz údaje, jako jsou (i) informace o zařízení, které používáte, (ii) aplikace, které k prohlížení používáte, (iii) Vaše zvyklosti při používání, (iv) Vaše poloha a (v) informace obsažené v „souborech cookie". Pomocí souborů cookie o Vás shromažďujeme informace. Jedná se o údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách, preferencích a zájmech. Podrobné informace najdete níže.

 1. Co jsou soubory cookie?

 2. Soubory cookie (Cookies nebo cookies) jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky používat ke zlepšení svého fungování a zlepšení komfortu používání internetových stránek.

  V souladu s právními předpisy můžeme na Vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud je to nezbytné pro provoz našich webových stránek. K použití jiných typů souborů cookie potřebujeme Vaše svolení (souhlas).

  Tyto webové stránky používají různé typy souborů cookie, z nichž některé jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Mějte na vědomí, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

 3. Shromažďují soubory cookie osobní údaje?
  a.Při používání webových stránek používáme soubory cookie, které nám umožňují identifikovat Váš prohlížeč nebo zařízení - tyto soubory cookie shromažďují různé typy informací, které v převážně nepředstavují osobní údaje (neumožňují nám Vás identifikovat). Některé informace však mohou být v závislosti na svém obsahu a způsobu použití spojeny s Vámi (např. pokud jste zaregistrováni a přihlásíte se na webové stránky nebo pokud profilujeme Vaše nákupní chování a preference), a proto mohou být považovány za osobní údaje.

  b.Při používání webových stránek používáme soubory cookie, které nám umožňují identifikovat Váš prohlížeč nebo zařízení - tyto soubory cookie shromažďují různé typy informací, které v převážně nepředstavují osobní údaje (neumožňují nám Vás identifikovat). Některé informace však mohou být v závislosti na svém obsahu a způsobu použití spojeny s Vámi (např. pokud jste zaregistrováni a přihlásíte se na webové stránky nebo pokud profilujeme Vaše nákupní chování a preference), a proto mohou být považovány za osobní údaje.

  c.Mějte na vědomí, že odmítnutí souborů cookie, které umožňují zobrazování reklam založených na Vašich zájmech, neznamená, že při používání stránek se reklama nezobrazí - zobrazí se, ale nebude souviset s Vaší aktuální aktivitou.

  d.Informace o Vašich online aktivitách pomocí souborů cookie nám také umožní provádět tržní a statistické analýzy.

  e. Informace shromážděné a obsažené v souborech cookie mohou být uloženy i po skončení relace prohlížeče (trvalé soubory cookie), což umožňuje jejich použití například při dalších návštěvách. Můžete je z prohlížeče odstranit.

  e.Informace shromážděné a obsažené v souborech cookie mohou být uloženy i po skončení relace prohlížeče (trvalé soubory cookie), což umožňuje jejich použití například při dalších návštěvách. Můžete je z prohlížeče odstranit.

  f.Soubory cookie používáme jako technologii, která nám umožňuje oslovit reklamním sdělením osoby, které již dříve navštívily naše webové stránky, ale které momentálně navštěvují jiné webové stránky, včetně subjektů spolupracujících s námi nebo našimi partnery (Retargeting).

  g.Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie se používají k optimalizaci používání našich webových stránek, ale spolupracujeme také s dalšími společnostmi v rámci jejich marketingových (reklamních) služeb, přičemž Váš prohlížeč nebo jiný software ukládá také soubory cookie společností, které tyto činnosti provádějí. Naši partneři jsou uvedeni v bodě 14 (Soubory cookie třetích stran), který si můžete přečíst níže. Soubory cookie těchto subjektů jsou určeny ke zlepšení účinnosti prezentace reklam, které odpovídají vaší aktivitě, reklamy jsou poskytovány partnery, a proto se při návštěvě našich webových stránek ve Vašem zařízení ukládají také soubory cookie našich partnerů.

  h.Vaše činnost na webových stránkách, včetně Vašich osobních údajů, je zaznamenávána především pro účely související s poskytováním služeb. Agata S. A. je zpracovává také pro technické a administrativní účely, pro zajištění bezpečnosti IT systému a řízení tohoto systému – v tomto ohledu je právním základem pro zpracování oprávněný zájem Agata S.A. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pro marketingové účely, včetně profilování, jakož i pro analytické a statistické účely- právním základem pro zpracování je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 4. Typy souborů cookie, které používáme
  Zde najdete informace o typech souborů cookie, které mohou být používané na našich webových stránkách.

  Naše webové stránky používají následující kategorie souborů Cookie:

  - relační soubory cookie jsou cookie jsou ukládané ve vašem zařízení a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace se pak z paměti trvale vymažou. Mechanismus relačních souborů cookie neumožňuje stahovat ze zařízení žádné osobní údaje ani důvěrné informace, pokud nejste přihlášeni na našich webových stránkách,

  - trvalé, které jsou uloženy v zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení je neodstraní. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace o vašem zařízení, pokud nejste přihlášeni na našich webových stránkách.

  Vzhledem k internetové doméně, ze které pocházejí, mohou být soubory cookie vlastní/interní (pocházející z našich webových stránek) a cizí/externí (nastavené webovými servery jiných stránek).

  Podle účelu, ke kterému se soubory cookie používají, je můžeme rozdělit na:

  a. Nezbytné soubory cookie

  Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na akce provedené uživatelem, které znamenají žádost o využívání funkcí, jako je nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé části webových stránek pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

  b. Analytické soubory cookie

  Umožňují nám shromažďovat analytické údaje, tedy počítat návštěvy a intenzitu návštěvnosti webových stránek, což nám umožňuje vyhodnocovat a zlepšovat jejich fungování. Mohou pocházet od nás nebo od našich poskytovatelů služeb. Umožňují nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně oblíbené, a zjistit, jak se návštěvníci na našich stránkách pohybují. Všechny informace shromážděné těmito soubory jsou shromažďovány a anonymizovány. Pokud tento typ souborů cookie zablokujete, nebudeme moci shromažďovat informace o používání webových stránek a nebudeme moci sledovat jejich provozní účinnost.

  c. Reklamní soubory cookies

  Spolupracujeme s jinými společnostmi při jejich marketingových (reklamních) aktivitách. Pro účely této spolupráce ukládá váš Váš prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný ve vašem Vašem zařízení také soubory cookie od subjektů provádějících tyto marketingové aktivity, které se mohou stát správci vašich Vašich osobních údajů nebo vystupovat jako společní správci vašich Vašich osobních údajů spolu se správcem. Soubory cookie odesílané těmito subjekty mají za cíl zajistit Vaši bezpečnost při vašeho používání našich webových stránek a zobrazovat pouze ty reklamy, které odpovídají vašim Vašim individuálním zájmům a potřebám.

  Soubory cookies sociálních sítí. Tyto soubory cookies jsou nastaveny řadou služeb sociálních médiísítí, které byly přidány na web, aby uživatelé mohli sdílet náš obsah se svými přáteli na sociálnícha sítíchěmi. Jsou schopny analyzovat aktivitu uživatele v prohlížeči na jiných stránkách a vytvořit profil jeho zájmů. To může ovlivnit obsah a zprávy zobrazované na jiných navštívených webových stránkách. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, je možné, že tyto nástroje pro sdílení dat nebudete moci používat nebo zobrazovat.

  d. Personalizované soubory cookies

  Pomocí technologie cookies používané na našich webových stránkách je možné zjistit preference uživatelů - např. analýzou toho, jak často navštěvují naše webové stránky nebo které produkty si nejčastěji prohlížejí. Analýza online chování nám pomáhá lépe porozumět zvykům a očekáváním uživatelů a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Přístup k informacím o online aktivitách uživatelů pomocí souborů cookies nám také umožňuje provádět tržní a statistické analýzy. Informace shromážděné v souborech cookies mohou být uloženy i po skončení relace prohlížeče, aby je uživatel mohl použit například při dalších návštěvách.

 5. Jak odstranit/zablokovat soubory cookie?
  Způsob používání souborů cookie můžete změnit spravováním rozsahu používání technologie souborů cookie a vyjádřeného souhlasu v rámci nastavení na naší webové stránce (změnou nastavení prohlížeče) nebo kliknutím na tlačítko 'Nastavení souborů cookie' v Zásadách zpracování osobních údajů - určíte rozsah používání technologie cookie a svůj souhlas. Tato nastavení lze změnit, zejména tak, abyste zablokovali automatické zpracování souborů cookie v nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo abyste byli informováni pokaždé, když jsou na Vašem zařízení umístěny. Změna nastavení prohlížeče a tím i odstranění souborů cookie se liší v závislosti na použitém internetovém prohlížeči. Příslušnou možnost nejčastěji najdete na kartě soukromí nebo nastavení daného programu.

  Například v prohlížeči Internet Explorer lze soubory cookie upravit z úrovně: Nástaveni -> Možnosti Internetu -> Osobní údaje; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nástroje -> Nástaveni ->Soukromí a zabezpečení; Zatímco v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Ochrana soukromí a zabezpečení -> Soubory cookie a jiná data webů. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na použité verzi prohlížeče. Podrobné informace o správě souborů cookie v mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení naleznete v uživatelské příručce/návodu k použití příslušného mobilního telefonu nebo mobilního zařízení.

  Stav aktuálního zpracování ochrany osobních údajů v používaném prohlížeči si můžete kdykoli ověřit pomocí nástrojů dostupných na níže uvedených odkazech: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=E

 6. Jaké důsledky bude mít vymazání nebo zablokování souborů cookie?
  V případě souborů cookie určených k usnadnění nebo zlepšení používání našich webových stránek může omezení jejich používání na určitém zařízení ovlivnit fungování našich webových stránek, například může znamenat nemožnost udržet přihlášení a v některých případech může tento postup také výrazně ztížit používání našich webových stránek.

 7. Soubory cookie, které používáme
  A. SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

  Tabulka se seznamem souborů cookie


  Snažíme se zajistit, aby výše uvedený seznam zohledňoval všechny aktuálně používané námi soubory cookie, a proto je pravidelně aktualizován podle námi používaných nástrojů. Pokud chcete mít aktuální seznam souborů cookie, které používáme, doporučujeme pravidelně kontrolovat aktuální obsah těchto Zásad.

 8. Jaké důsledky bude mít vymazání nebo zablokování souborů cookie?
  V případě souborů cookie určených k usnadnění nebo zlepšení používání našich webových stránek může omezení jejich používání na určitém zařízení ovlivnit fungování našich webových stránek, například může znamenat nemožnost udržet přihlášení a v některých případech to může také výrazně ztížit používání našich webových stránek.

  B. SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

  Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že níže uvedená tabulka obsahuje všechny subjekty, jejichž soubory Cookie může váš prohlížeč ukládat. Může se však stát, že spolupracující subjekt využije své subdodavatele nebo zadá umístění reklamy na našem reklamním prostoru třetí straně, například mediálnímu domu nebo reklamní agentuře. Vždy se však jedná o subjekty, jejichž soubory cookie se používají k obdobným účelům, které najdete v nastavení souborů cookie na našich webových stránkách. Použití souborů cookie pro účely zpracování přiřazené příslušným partnerům závisí na vaší volbě ohledně příslušných kategorií souborů cookie.

  Google Analytics (více informací na policies.google.com/privacy, doplněk prohlížeče pro blokování Google Analytics - tools.google.com),

  Facebook (více informací na stránce https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=0-WhatIsThePrivacy),

  Google Ads (více informací na stránce policy.google.com/privacy),

  Google Marketing Platform (více informací na stránce policies.google.com/privacy),

  Synerise: (https://synerise.com/resources/privacy-policy).

  Více informací o souborech cookie výše uvedených subjektů a vztahu s námi naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.


Kontakt na zákaznický servis  »

Úvodem bychom Vás chtěli upozornit, že Váš rozhovor se zákaznickým servisem může být nahráván. Pokud je hovor nahráván, budete o tom informováni před jeho zahájením. Nahrávky hovorů používáme za účelem přesného popisu Vašeho požadavku, zlepšení kvality našich služeb a servisu, jakož i pro důkazní účely - na základě našich oprávněných zájmů. Pokud si nepřejete, aby byla Vaše konverzace s námi nahrávána, můžete využít jiné formy kontaktu, například kontaktní formulář na adrese www.agatanabytek.cz/kontakt, e-mail na adrese kontakt@agatanabytek.cz.

Každý, kdo kontaktuje zákaznický servis telefonicky a chce získat určité osobní údaje, například požádá o podrobnosti o zadané objednávce nebo podané stížnosti, bude před poskytnutím informací požádán o určité osobní údaje. Tento postup je nezbytný k ověření jeho totožnosti. Před poskytnutím jakýchkoli informací, které považujeme za osobní údaje, je nutné, abychom se ujistili, že tyto informace poskytujeme oprávněné osobě. Bez takového ověření, například v důsledku Vaší neochoty poskytnout určité údaje, Vám nebudeme moci poskytnout požadované informace po telefonu.

Kromě toho Vás můžeme při kontaktu se zákaznickým servisem požádat o poskytnutí určitých informací, které jsou nezbytné pro vyřízení záležitosti, se kterou nás kontaktujete - například o sdělení Vaší doručovací adresy nebo o poskytnutí účtu, na který Vám vrátíme peníze. Údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze k účelu, pro který nás kontaktujete, a budeme je uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. do promlčení případných nároků). Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem plnění našich smluvních nebo zákonných povinností nebo pro naše další oprávněné účely (např. zodpovězení Vašeho dotazu, průzkum spokojenosti zákazníků). Vaše údaje budou sdíleny s třetími stranami v souladu se zásadami popsanými v bodě „Kdy a za jakým účelem sdílíme osobní údaje s třetími stranami”. Mezi tyto subjekty patří společnost, která naším jménem provozuje zákaznický servis, IT společnosti, které jsou technickými provozovateli technické a IT infrastruktury, kterou používáme, a další poskytovatelé služeb, kteří mohou naším jménem provádět určité služby, například průzkumy spokojenosti zákazníků.

Chat a kontaktní formuláře na stránce www.agatanabytek.cz (kontakt, odeslání připomínek atd.)  »

Pokud využíváte chat ke kontaktu s naším zaměstnancem nebo některý z kontaktních formulářů na stránce www.agatanabytek.cz, můžete být za určitých okolností požádáni o poskytnutí určitých údajů, zejména jména a příjmení, e-mailové adresy, kontaktního telefonního čísla nebo důvodu kontaktu. V případě žádostí o reklamaci, vrácení zboží a dalších připomínek k nákupu jsou podrobné informace o zpracování osobních údajů popsány v bodě „Reklamace, vrácení zboží a připomínky k nákupu". V případě ostatních kontaktních formulářů a chatu s naším zaměstnancem bychom Vás rádi informovali, že shromážděné údaje budou použity k tomu, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz (žádost), který jsme obdrželi prostřednictvím chatu nebo kontaktního formuláře - za účelem splnění smlouvy nebo za účelem přijetí na základě Vaší žádosti před uzavřením smlouvy. Žádost se může týkat jakéhokoli tématu, které Vás zajímá (např. plánované nebo probíhající propagační akce nebo např. zjištěné chyby v obsahu webových stránek)

Mějte na vědomí, že údaje poskytujete dobrovolně, avšak neposkytnutí některých údajů může mít za následek, že Vaše žádost nebude moci být odeslána nebo nebude zodpovězena tak, jak jste očekávali. Vámi poskytnuté údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů (např. do promlčení případných nároků) a údaje zpracovávané prostřednictvím chatu budou zpracovávány, dokud stránku nezavřete nebo neobnovíte, nepřejděte na jinou podstránku nebo nezavřete okno. Také v případě údajů týkajících se kontaktních formulářů využíváme služeb specializovaných třetích stran, které mají přístup k Vašim údajům, jak je popsáno v části s názvem „Kdy a za jakým účelem sdílíme osobní údaje s třetími stranami”. V tomto případě se jedná zejména o technické provozovatele technické a IT infrastruktury, kterou používáme, případně o další subjekty, které mohou naším jménem provádět určité služby, např. provádění průzkumů spokojenosti zákazníků.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím chatu, mohou být Vaše osobní údaje předány do třetí země (tedy mimo členské státy Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru), protože někteří subdodavatelé poskytovatele služeb sídlí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor. Více informací o dílčích zpracovatelích naleznete na následujícím odkazu: www.livechat.com/kb/livechat-third-party-data-processors

Dodávání zboží nebo poskytování služeb pro společnost Agata S.A.  »

Pokud jste podnikatel a hodláte se stát nebo jste naším obchodním partnerem, požádáme Vás také o poskytnutí některých údajů, zejména Vašeho jména, příjmení, názvu společnosti, DIČ, IČ a adresy nebo sídla Vaší společnosti. Tyto údaje mohou zahrnovat také kontaktní údaje zaměstnanců, kteří budou Vaším jménem plnit smlouvu uzavřenou s námi. Údaje shromažďujeme pro obchodní účely a činíme tak na základě předpokladu plnění smlouvy, což se vztahuje i na úkony, které jsme učinili na Vaši žádost před uzavřením smlouvy (např. zaslání nabídky spolupráce).

Údaje poskytujete dobrovolně, nicméně jejich neposkytnutí může mít za následek nemožnost uzavřít s Vámi konkrétní smlouvu. Údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a po jeho skončení po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů, včetně občanského zákoníku (promlčení nároků) a zákona o účetnictví (uchovávání faktur). Údaje budou v souladu se zásadami popsanými v bodě „Kdy a za jakým účelem sdílíme osobní údaje s třetími stranami", sdíleny mimo jiné s IT společnostmi, které jsou technickými provozovateli technické a IT infrastruktury, kterou používáme, jakož i s třetími stranami, které se podílejí na plnění s vámi uzavřené smlouvy.