Osobní údaje - žádosti

Vážený Zákazníku,

Společnost Agata Spółka Akcyjna, majitel sítě prodejen nábytku Agata a majitel internetového obchodu agatameble.pl, vynakládá veškeré úsilí na ochranu soukromí osob, které využívají její služby. Abychom se o vaše data řádně postarali, zavedli jsme další řešení, která jsou k dispozici na webových stránkách agatameble.pl umožňující vám uplatnit vaše práva na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

Především bychom vás chtěli informovat, že v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo odvolat souhlas,

Máte právo odvolat každý souhlas, který jste nám udělili, a to jak v okamžiku nákupu v internetovém obchodě agatameble.pl, vytvoření účtu v tomto obchodě, přihlášení k odběru newsletteru. Odvolání souhlasu je účinné od okamžiku odvolání, tzn. že nemá vliv na zpracování, které jsme oprávněně prováděli před odvoláním.

Odvolání souhlasu pro vás nemá žádné negativní důsledky. Může vám však zabránit v dalším využívání služeb, které jsme vám poskytovali na základě vašeho souhlasu (např. zasílání informací o nových akcích).

Pokud si tedy nepřejete dostávat naše marketingové informace (např. informace o probíhajících akcích, nových produktech), stačí odvolat svůj souhlas tím, že se zde odhlásíte z odběru newsletteru, nebo odvoláte souhlasy udělené ve vytvořeném vámi účtem na stránce agatameble.pl

Upozorňujeme, že z technických důvodů potřebujeme vždy až 72 hodin na aktualizaci vámi zvolených nastavení v našich systémech. Proto se může stát, že od nás obdržíte e-mail nebo SMS během aktualizace systému (během těchto 72 hodin), od které jste se odhlásili.

Kromě toho jsme vytvořili speciální formulář, pomocí kterého můžete uplatnit níže uvedená práva:

Právo na přístup k údajům - Právní základ - čl. 15 GDPR  »

Máte právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tomu tak je, máte právo:

 • být informováni o
  • účelech zpracování,
  • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů,
  • plánované době uložení Vašich údajů nebo kritériích použitých pro stanovení této doby,
  • Vašich právech podle nařízení GDPR
 • podat stížnost u dozorového úřadu,
 • být informování o zdroji těchto údajů,
 • být informováni o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů do třetích zemí (tedy mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor);
 • získat přístup ke svým osobním údajům. Přístupem k údajům se rozumí například získání kopie všech Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Své právo na přístup můžete uplatnit vyplněním formuláře. Ve formuláři označte právo na přístup k údajům jako právo, které chcete uplatnit, a také, abychom vás a vaše údaje mohli lépe identifikovat, uveďte, v jakém vztahu s námi jste (kdo jste).

Právo na opravu údajů - Právní základ: čl. 16 GDPR  »

Máte právo na opravu a doplnění poskytnutých osobních údajů. Můžete to udělat sami, pokud máte účet v internetovém obchodě agatameble.pl úpravou svého profilu. Pokud nemáte účet, máte právo nás požádat o opravu těchto údajů (pokud jsou nesprávné) a o jejich doplnění (pokud jsou neúplné). Žádost o opravu nám můžete zaslat prostřednictvím formuláře, přičemž jako právo, které chcete uplatnit, vyberte právo na opravu údajů. Nezapomeňte nám, pokud můžete, sdělit, v jakém vztahu s námi jste (kdo jste), abychom vaši žádost vyřídili rychleji. V případě práva na opravu je velmi důležité, aby v části „doplňující informace objasňující žádost a připomínky k žádosti” byly uvedeny stávající údaje, které mají být opraveny, a nové údaje, které mají stávající údaje nahradit (opravit).

Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut') - Právní základ: čl. 17 GDPR  »

Máte právo nás požádat o vymazání všech nebo některých vašich osobních údajů a my jsme povinni je vymazat v případě, že nastane jedna z následujících okolností. Tuto žádost můžete podat prostřednictvím formuláře výběrem možnosti právo na výmaz (být zapomenut). Okolnosti, které nás zavazují k vymazání vašich údajů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.

Takovým účelem (v případě společnosti Agata S.A.) je mimo jiné uchovávání údajů po dobu, po kterou u nás můžete uplatňovat nároky (včetně reklamace), nebo po dobu, po kterou existuje zákonná povinnost uchovávat vaše údaje týkající se pokladních dokladů, tedy faktur, objednávek a dalších podobných dokumentů. Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme po dobu 6 let od vyřízení Vaší objednávky. Teprve po uplynutí této doby mohou být údaje smazány námi nebo na vaši žádost. Pokud si myslíte, že účel zpracování vašich údajů pominul, můžete požádat o jejich vymazání.

 • Odvolali jste dříve udělený souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu Vámi zadané objednávky. Souhlas je nezbytnou podmínkou pro oprávněné zasílání informací o nových akcích a produktech e-mailem a telefonicky (prostřednictvím SMS), jakož i o dalších marketingových aktivitách, které provádíme. Souhlasy shromažďujeme při nákupu v internetovém obchodě, vytvoření účtu v internetovém obchodě nebo při přihlášení k odběru newsletteru. Pokud jste svůj souhlas odvolali, můžete také požádat o vymazání údajů, které jste poskytli při udělení souhlasu.

 • Vznesli jste námitku proti používání vašich osobních údajů společností Agata S.A. pro marketingové účely.

Pokud jste udělili příslušné souhlasy, zpracováváme Vaše údaje pro marketingové účely. V každém momentě můžete vznést námitku. Podrobněji o tom pojednává článek o právě na vznesení námitky. Pokud jste vznesli námitku, můžete také požádat o vymazání údajů (které jste poskytli v rámci udělení souhlasu).

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Jednání v souladu se zásadami ochrany osobních údajů je naší nejvyšší prioritou. Pokud si však myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete kdykoli podat žádost o výmaz těchto údajů a uvést, které právní předpisy jsme porušili nebo jak je naše zpracování vašich osobních údajů protiprávní. Bude to pro nás klíčová informace, která nám umožní opravit případné budoucí chyby. Při uplatňování práva na výmaz pomocí formuláře uveďte v části „doplňující informace objasňující žádost a připomínky k žádosti.", pokud můžete, v souvislosti s jakou okolností žádáte o výmaz údajů.

 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy.

Právo na omezení zpracování údajů - Právní základ: čl. 18 GDPR  »

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud takovou žádost podáte, nebudeme moci s vašimi osobními údaji provádět žádné činnosti, kromě jejich uložení, což znamená, že nebudete mít přístup ke svému účtu, bude ztížena možnost nakupovat a nebudeme vám zasílat žádná sdělení, včetně marketingových sdělení. Žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů můžete podat prostřednictvím příslušného formuláře tím, že v něm vyberete možnost právo na omezení zpracování v následujících případech:

 • když zpochybníte správnost svých osobních údajů – tehdy omezíme zpracování na dobu nezbytnou k ověření správnosti vašich údajů;

 • když zpracování Vašich údajů je protiprávní – a Vy místo výmazu žádáte o omezení zpracování.;

 • když Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromažďovali nebo používali, ale vy je potřebujete k uplatnění, vymáhání nebo obhajobě nároku;

 • když jste vznesli námitku proti používání vašich údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Agata S.A. – v takovém případě omezení trvá po dobu nezbytnou k posouzení, zda vzhledem k vaší konkrétní situaci převažuje ochrana vašich zájmů, práv a svobod nad zájmy, které zpracováním vašich osobních údajů uplatňujeme.

Při uplatňování práva na omezení zpracování prostřednictvím formuláře uveďte v části „doplňující informace objasňující žádost a připomínky k žádosti" případ v souvislosti, se kterým žádáte o omezení zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů - Právní základ: čl. 20 GDPR  »

Máte právo získat od nás své osobní údaje, které jste nám poskytli, a následně je zaslat jinému správci osobních údajů, kterého si vyberete. Máte také právo požadovat, abychom vaše osobní údaje zaslali přímo takovému jinému správci, pokud je to technicky možné. Tuto žádost můžete podat prostřednictvím formuláře výběrem možnosti právo na výmaz (být zapomenut).

Vaše osobní údaje odešleme ve formě souboru uloženého mimo jiné v jednom z běžně používaných strojově čitelných formátů csv nebo xml. Použití takového formátu by mělo umožnit zaslání údajů jinému správci.

Při uplatňování práva na přenositelnost údajů prostřednictvím formuláře uveďte v části „doplňující informace objasňující žádost a připomínky k žádosti." údaje o správci, kterému máme předat Vámi poskytnuté osobní údaje.

Právo vznést námitku proti používání údajů - Právní základ: čl. 21 GDPR  »

Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu našich produktů a služeb (informace o nových akcích a produktech, stejně jako dalších marketingových aktivitách prováděných námi zaslaných e-mailem nebo SMS). Vznesení námitky nevede k vymazání údajů, ale pouze k ukončení jejich používání pro marketingové účely.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování těch Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, včetně profilování z důvodů našich oprávněných zájmů. V případě, že vznesete námitku nebudeme Vaše údaje dále zpracovávat, pokud Vám neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami nebo to nebude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Své právo na přístup můžete uplatnit vyplněním formuláře. Ve formuláři označte právo vznést námitku jako právo, které chcete uplatnit.

Právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování - Právní základ: čl. 22 GDPR  »

Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. Výše uvedenými právními účinky se rozumí vznik, změna nebo zánik právního vztahu, např. smlouvy. Takovým profilováním může být například poskytnutí nebo zamítnutí úvěru, použití zvýšených bezpečnostních opatření, automatické odpojení telefonního čísla v důsledku včasného nezaplacení telefonního účtu atd.

Chtěli bychom Vás informovat, že v souvislosti s Vašimi osobními údaji nepřijímáme rozhodnutí, která by byla založena výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a proto nevidíme důvod, proč byste měli tuto žádost podat. Pokud však s naším názorem nesouhlasíte, můžete podat příslušnou žádost vyplněním formuláře. Ve formuláři označte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování jako právo, které chcete uplatnit.Za jakou dobu vyřídíme Vaši žádost?


Pokud nám podáte některou z výše uvedených žádostí (to se netýká práva na odvolání souhlasu uplatněného prostřednictvím možnosti odhlášení z odběru newsletteru nebo prostřednictvím změn provedených ve Vašem uživatelském účtu na adrese www.agatanabytek.cz , např. prostřednictvím formuláře nebo kontaktováním nás e-mailem na adrese kontakt@agatanabytek.cz budeme Vás o splnění nebo zamítnutí žádosti informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud se ukáže, že vzhledem ke složitosti Vaší žádosti nebo počtu žádostí nebudeme schopni Vaši žádost vyřídit do jednoho měsíce, vyřídíme ji v průběhu dalších dvou měsíců, přičemž Vás budeme předem (v době jednoho měsíce od podání žádosti) informovat o zamýšleném prodloužení lhůty a o důvodu tohoto prodloužení.