Obchodní podmínky


Obchodní podmínky internetového obchodu www.agatanabytek.cz platné od 09.05.2024. 

 

I. Definice pojmů použitých v Obchodních podmínkách 

 1. Internetový obchod nebo Obchod – online služba v uspořádání obchodu (systém výměny informací a dálkového výběru a nákupu zboží nebo služeb) dostupná na adrese https://www.agatanabytek.cz, prostřednictvím které může zákazník především zadávat objednávky.  
 2. Prodávající - AGATA S.A. se sídlem v Polsku, v Katovicích (PSČ: 40-203), Aleja Roździeńskiego 93, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Katowice - Wschód v Katovicích (Polsko), VIII obchodní komora Národního soudního rejstříku pod číslem: KRS: 0000037615; REGON (IČO): 272241916 VAT EU (DIČ)PL634-019-74-76, základní kapitál 15 000 000 PLN plně splacen, e-mailová adresa: kontakt@agatanabytek.cz , telefonní číslo: +421 02 332 15 800. 
 3. Zákazník – fyzická osoba (člověk), právnická osoba nebo organizační složka právnické osoby, která není právnickou osobou, které zákon výslovně přiznává právní způsobilost a která v Obchodě realizuje/provádí objednávku. 
 4. Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
 5. Zboží a Služby – výrobky a služby, které Prodávající prezentuje a nabízí v Internetovém obchodě. 
 6. Doplňkové služby – služby nabízené v Internetovém obchodě 
 7. Účet – osobní administrační a informační panel Zákazníka v Internetovém obchodě, který se vytváří automaticky v důsledku správné registrace a ve kterém se shromažďují a uchovávají údaje, zejména o objednávkách zadaných Zákazníkem a údaje poskytnuté při registraci. 
 8. Registrace – vytvoření účtu v Internetovém obchodě Zákazníkem. 
 9. Košík – systémový nástroj (funkcionalita), který usnadňuje Zákazníkům nakupování v Internetovém obchodě, zejména umožňuje shromažďovat vybrané nabídky na jednom místě za účelem podání hromadné objednávky. Nákupní košík se vytvoří automaticky po kliknutí na možnost „Přidat do košíku" alespoň jednoho výrobku/kusu zboží. 
 10. Objednávka – vyjádření vůle Zákazníka, směřující přímo k uzavření kupní smlouvy, s uvedením konkrétního zboží a jeho množstvíí, postupem dle článku V. těchto Obchodních podmínek.  
 11. Smlouva – smlouva o koupi zboží nebo služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřená mezi společností Agata S.A. a Zákazníkem, v pozici Spotřebitele, na dálku, prostřednictvím internetového obchodu. Smlouvou se rozumí rovněž kupní smlouva uzavřená mezi společností Agata S.A. a Zákazníkem, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné hospodářské činnosti nebo při výkonu svého povolání. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Zákazníkovi ze strany Prodávajícího písemně potvrzeno akceptování jeho Objednávky – a to rekapitulací objednaného zboží a služeb, ceny atp na e-mailovou adresu Zákazníka. 
 12. Newsletter – elektronická e-mailová distribuční služba poskytovaná společností Agata S.A., která umožňuje uživatelům dostávat marketingový obsah od společnosti Agata S.A., zejména informace o nových produktech a propagačních akcích v iInternetovém obchodě. 
 13. Kurýrní společnosti - 
  • DPD Polska Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Mineralna 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Varšavě, XII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem: KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10.  
  • Zadbano S. A. se sídlem ve Varšavě, ul. Wał Miedzeszyński 251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Varšavě, XIV. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem: KRS 0000904242, NIP 5222969098. 
 14. Pracovní dny – dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků a ostatních dnů pracovního klidu v České republice a v Polsku. 
 15. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
 16. Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky internetového obchodu na adrese https://www.agatanabytek.cz


II. Obecná ustanovení 

 1. Internetový obchod je provozován a spravován Prodávajícím. 
 2. Účelem provozování Obchodu je umožnit Zákazníkům seznámit se se Zbožím a Službami nabízenými Prodávajícím, včetně jejich cen a dostupnosti, jakož i uzavírat Smlouvy. 
 3. Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla platná pro prodej Zboží a Služeb Prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve formě internetového obchodu, jakož i pravidla pro používání Internetového obchodu a dalších funkcí zpřístupněných prostřednictvím Internetového obchodu Zákazníkům (elektronicky poskytované služby uvedené v těchto podmínkách). 
 4. Pokud jde o poskytování služeb elektronickými prostředky, jsou tyto podmínky pravidly ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
 5. Využívání internetového obchodu je možné, pokud telekomunikační systém zákazníka splňuje následující minimální technické požadavky: počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu (s procesorem min. 800 MHz; 512 MB RAM; grafická karta a obrazovka podporující rozlišení 800 x 600 a 56 barev); nebo nejnovější verze prohlížečů (včetně mobilních prohlížečů); Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari se zapnutou podporou JavaScript; aktuální, aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet; schopnost číst soubory ve formátu Portable Document Format (pdf).
 6. Zákazník může kdykoli získat přístup k aktuální verzi těchto pravidel na adrese https:/www.agatanabytek.cz/obchodni-podminky  pomocí webového odkazu na domovské stránce obchodu a může si je kdykoli vytisknout. 


III. Informace o ZbožíSlužbách a cenách 

 1. Informace o Zboží a Službách, které Internetový obchod nabízí k prodeji, jsou zveřejněny na internetových stránkách www.agatanabytek.cz. Tyto informace jsou poskytovány společně s informacemi o vlastnostech a cenách Zboží a Služeb. Fotografie a popisy Zboží umístěné v Internetovém obchodě podléhají technickým omezením a mají Zákazníkovi poskytnout obecnou představu o vlastnostech, vzhledu a parametrech Zboží. Zejména vzhled Zboží na fotografiích prezentovaných v Internetovém obchodě se může lišit od reálného vzhledu Zboží, což může být způsobeno například nastavením monitoru, světelnými podmínkami nebo technickými limity fotografií. Kromě toho může technický popis Zboží obsahovat zjednodušení související s jeho převedením do čitelné verze vhodné pro účely jeho umístění v Internetovém obchodě. Aby se předešlo pochybnostem, nemá toto ustanovení Obchodních podmínek za následek omezení odpovědnosti Prodávajícího vůči Spotřebitelům. 
 2. Internetovém obchodě je nabízeno k prodeji pouze Zboží označené tlačítkem „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ a Služby s ním související. 
 3. Kromě informací o Zboží a Službách nabízených k prodeji na webových stránkách www.agatanabytek.cz  jsou zveřejňovány také informace o zboží:  
 4. které v současné době není dostupné v Internetovém obchodě, ale může se to v budoucnu změnit – v popisech tohoto Zboží je uvedeno „PRODUKT NENÍ DOSTUPNÝ ONLINE", 
 5. které již nejsou a v budoucnu nebudou v Internetovém obchodě k dispozici – v popisu tohoto Zboží je uvedeno označení „ARCHIVNÍ ZBOŽÍ“ 
 6. Ceny Zboží a Služeb jsou uvedeny v popisu Zboží a Služeb. 
 7. Všechny ceny Zboží a Služeb zveřejněné v Internetovém obchodu jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), v sazbě odpovídající platným daňovým předpisům (DPH) v České republice.  
 8. Doprava je nabízena pouze do České republiky. Náklady na dopravu do České republiky jsou uvedeny zvlášť pro každou Objednávku v košíku (určují se automaticky na základě informací uvedených na stránce ”Doručení v internetovém obchodě Doručení v internetovém obchodě" v záložce "Cena dopravy". Stránka je dostupná na adresehttps:/www.agatanabytek.cz/doruceni-v-internetovem-obchode
 9. Internetový obchod může provádět změny v popisech a cenách Zboží a Služeb. Výše uvedený nárok nemá vliv na ceny Zboží a Služeb objednaných před datem takovéto změny. 
 10. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Zboží bez vad. Veškeré vady Zboží (včetně těch, které jsou důvodem ke snížení ceny) jsou jasně popsány. 
 11. Informace o existenci a obsahu případné záruky za jakost a poprodejních služeb a způsobu jejich poskytování – pokud existují – jsou uvedeny v popisu zboží. 


IV. Objednávky 

 1. Smluvními stranami Smlouvy jsou Prodávající a Zákazník. 
 2. Objednávky zákazníků jsou přijímány pouze prostřednictvím Internetového obchodu na webu https://www.agatanabytek.cz  po dokončení celého procesu objednávky. 
 3. Objednávky lze zadávat v době dostupnosti (webových stránek) Internetového obchodu - obvykle 7 dní v týdnu a 24 hodin denně; Prodávající však nezaručuje stálou dostupnost (webových stránek) Internetového obchodu. 
 4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. 
 5. Prostřednictvím Internetového obchodu může Zákazník provést jednorázový nákup Zboží nebo Služeb v maloobchodním množství, tj. nejvýše 50 kusů jednoho konkrétního druhu Zboží. Při jednorázovém nákupu více kusů Zboží, než je uvedeno výše, je nutné kontaktovat zákaznický servis Prodávajícího. 
 6. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem, kdy po dokončení celého postupu Zákazník zadá Objednávku (tj. klikne na tlačítko „Objednávám s povinností platby“), což znamená, že přijal nabídku Prodávajícího prezentovanou prostřednictvím obchodu. V tomto okamžiku se Smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem stává právně závaznou. 
 7. Údaje na faktuře, které Zákazník uvedl při zadávání Objednávky, nelze později změnit.  


V. Postup při zadávání objednávky zboží 

 1. Zákazník vybere Zboží a jeho množství, případně Doplňkovou službu, kliknutím na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. V okně „Košík" se zobrazuje množství vybraného Zboží v Košíku, jeho jednotková cena, celková cena Zboží, cena Doplňkové služby,  a celková cena celé Objednávky. 
 2. Opakováním výše uvedeného postupu může Zákazník přidat do Košíku další Zboží nebo zvýšit jeho množství. Prodávající si vyhrazuje právo omezit určitý počet položek v rámci jednoho nákupu, tj. jedné Smlouvy. Omezení bude zavedeno pro jednotlivé Zboží.  
 3. Zákazník si může zkontrolovat obsah svého Košíku kliknutím na tlačítko „Košík" nebo „Přejít do košíku", kde si také může zvolit způsob doručení a platby a získat konečné informace o nákladech na doručení Zboží. 
 4. V této fázi může Zákazník také zkontrolovat obsah svého Košíku a provést případné změny (např. množství Zboží), přepočítat hodnotu nebo Zboží odebrat. Po kliknutí na název zboží ve sloupci „Podrobnosti objednávky“ se otevře stránka s podrobnými informacemi o Zboží. Pokud chcete odstranit dané Zboží či Doplňkovou službu Košíku, použijte tlačítko „X“. 
 5. Zákazník může pokračovat v nákupu kliknutím na tlačítko „Pokračovat v nákupu" po přidání Zboží do Košíku nebo kliknutím na tlačítko „Zpět do obchodu". 
 6. Po přidání požadovaného Zboží do košíku a další kontrole jeho obsahu pokračuje Zákazník v Objednávce kliknutím na tlačítko „Pokračovat" a dalším krokem „Vaše údaje". 
 7. V této fázi si zákazník může vybrat jednu ze tří variant: 
  • „Přihlásit se“ - Zákazník, který má svůj účet v Internetovém obchodě na webových stránkách https://www.agatanabytek.cz , pokud se předtím nepřihlásil, zadá svou e-mailovou adresu a heslo.  
  • "Vytvořit účet" - pokud Zákazník ještě nemá účet v Internetovém obchodě na https://www.agatanabytek.cz  , může si účet vytvořit v této fázi (více o registraci na webových stránkách v bodě XIII těchto obchodních podmínek). Registrace je dobrovolná. 
  • „Objednávka bez registrace" - každý Zákazník může nakupovat bez registrace, přičemž pokaždé musí poskytnout všechny údaje potřebné k dokončení Objednávky (podobně jako při registraci – bod XIII Obchodních podmínek). 
 8. Po výběru jedné ze tří výše uvedených variant bude Zákazník přesměrován na další stránku, kde poskytne fakturační údaje, doručovací adresu a udělí formální souhlas. V této fázi může Zákazník uvést jinou doručovací adresu, než jaká je uvedena na faktuře, a také to, zda chce obdržet fakturu s údaji o podnikatelské činnosti. Po vyplnění doručovací adresy Zákazník vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami zaškrtnutím vyznačeného pole. Přijetím obchodních podmínek Zákazník souhlasí s tím, že Prodávající může používat elektronické faktury ve formě souboru pdf a zasílat je na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem nebo je zpřístupnit v účtu Zákazníka. Bez ohledu na výše uvedené je rovněž přípustné, aby Prodávající používal tradiční faktury. Souhlas s používáním elektronických faktur Prodávajícím může být kdykoli odvolán prohlášením Zákazníka zaslaným na adresu kontakt@agatanabytek.cz  
 9. Pokud jsou všechny údaje správné, Zákazník zadá Objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby". Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy (závazné a konečné pro prodávajícího a zákazníka jsou podmínky transakce platné v tomto okamžiku).  
 10. Přijetí obchodních podmínek Zákazníkem se považuje za jeho žádost o vystavení faktury, která dokládá prodej uskutečněný jeho jménem prostřednictvím Internetového obchodu. 
 11. Po zadání objednávky je zákazník přesměrován na stránku „Shrnutí" nebo na jinou stránku odpovídající zvolenému způsobu platby (např. pro provedení online převodu, klasického převodu nebo platební kartou) a poté na stránku "Zpracování objednávky". 
 12. Po odeslání objednávky obdrží zákazník automatický e-mail obsahující informace včetně potvrzení o přijetí objednávky ke zpracování a informace o stavu jeho objednávky. 
 13. Stav a podrobnosti objednávky může zákazník kdykoli zkontrolovat (pokud neuskutečnil nákup bez registrace) na kartě „Online objednávky“ po přihlášení ke svému účtu. Kromě toho budou zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslány všechny relevantní údaje ohledně objednávky (Zákazník nemůže vytisknout obsah informací obdržených v tomto formuláři). 


VI. Způsob, datum a cena doručení 

 1. Obchod doručuje zakoupené Zboží výhradně na území České republiky. 
 2. Zboží je doručováno na adresu uvedenou v Objednávce Zákazníka prostřednictvím Kurýrních společností. Prodávající si vyhrazuje právo omezit výběr kurýrní společnosti.  
 3. Doba dodání Zboží Zákazníkovi zahrnuje dobu balení Zboží a dobu dodání Kurýrní společností. Tato doba činí 7 dní a počítá se ode dne následujícího po odeslání Objednávky v případě objednávky s platbou na dobírku, nebo v případech platby online převodem či platební kartou, pokud je platba provedena v souladu s podmínkami na webových stránkách TrustPay, ode dne obdržení platby na účet Prodávajícího. Objednané služby poskytuje kurýrní společnost v den doručení. V případě dodávek realizovaných prostřednictvím Zadbano SA může být tato lhůta prodloužena, pokud je datum další dodávky dohodnuto individuálně. 
 4. Zákazník bere na vědomí, že dostupnost Zboží prezentovaného v Internetovém obchodě je závislá na skladových zásobách Prodávajícího, a proto Prodávající nezaručuje dostupnost zboží. Pokud Obchod nemůže dodat Zboží z důvodu jeho zjištěné nedostupnosti, informuje o tom Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, a vrátí mu celou přijatou peněžní částku. V případě, že některé ze Zboží obsaženého v Objednávce není k dispozici, Prodávající Objednávku pozastaví a bude kontaktovat Zákazníka, aby Zákazník rozhodl o způsobu vyřízení Objednávky. Zákazník má pak možnost: 
  • trvat na dodání dostupného Zboží nebo 
  • odstoupit od celé Objednávky nebo 
  • změnit Objednávku z důvodu nedostupného Zboží. 
 5. Doručení se obvykle provádí v pracovní dny, v pracovní době Kurýrních společností a v závislosti na logistických plánech těchto Kurýrních společností.  
 6. V případě doručení prostřednictvím společnosti DPD Polska Sp. z o. o. rozhoduje o datu doručení kurýr, a pokud není možné doručit Zboží v termínu stanoveném kurýrem, bude zboží ponecháno k vyzvednutí ve „výdejním místě" v souladu s obecnými předpisy tohoto kurýra (s tím, že z důležitých důvodů – včetně epidemiologických – může být oznámení a vyzvednutí na místě zablokováno). Pokud si Zákazník nevyzvedne Zboží ve výdejním místě v úložní lhůtě, bude Zboží vráceno Prodávajícímu 
 7. V případě dodávek realizovaných prostřednictvím společnosti Zadbano SA, bude datum dodání sděleno Zákazníkovi v rámci dodací lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách. Na žádost je možné pozdější doručení. Pokud není možné dodat Zboží ve stanovené lhůtě, bude Zboží vráceno Prodávajícímu. 
 8. Podrobné dodací podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách kurýrních společností (resp. https://www.dpd.com/cz/cs, https://zadbano.pl/cz-domov ). Zákazník si může objednat doručení v určitý den, pokud systém Internetového obchodu takovou volbu u daného Zboží umožňuje a volba takové Služby je provedena při zadávání Objednávky (za příplatek). 
 9. Internetový obchod doporučuje, aby Zákazníci Zboží rozbalili za přítomnosti kurýra a zkontrolovali, zda není poškozené. V případě poškození Zboží při přepravě kurýr sepíše (a v některých případech i převezme) příslušný protokol, který výrazně usnadní případný reklamační proces. 
 10. Náklady na dodání jsou ovlivněny velikostí Zboží a způsobem platby, který si Zákazník zvolil.  
 11. V případě volby možnosti na dobírku" bude k nákladům na doručení každé zásilky připočtena příslušná částka podle údajů uvedených na stránce Způsoby platby" v záložce Na dobírku". 
 12. V každém případě bude Zboží vydáno až po zaplacení celé ceny Objednávky. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného zaplacení celkové ceny Objednávky.  
 13. VInternetovém obchodě je nabízeno také Zboží sdelší dobou čekáním na jeho dostupnost, na které se vztahují podmínky uvedené vbodě 3 snásledujícími výhradami. Stav termínu dostupnosti konkrétního Zboží se může lišit vzávislosti na zvolené formě doručení. Zboží je odpovídajícím způsobem označeno přímo na kartě Zboží a vKošíku. Toto označení zní: „VE SKLADU DO []. D". Datum dodání Zboží do skladu bude uvedeno na kartě Zboží (bez prodloužení dodací lhůty). Celková doba dodání tohoto Zboží je součtem uvedené čekací doby na vyzvednutí ve skladu a celkové doby dodání Zákazníkovi (v souladu s bodem 3 výše). Celková dodací lhůta celé Objednávky bude uvedena v Košíku (podle níže uvedených pravidel). Výše uvedené lhůty se počítají od data platby nebo zadání Objednávky (v souladu s pravidly uvedenými v bodě 3 výše). Pokud si Zákazník Košíku objedná alespoň jeden druh Zboží s delší dobou dodání, pak 
  • dodání celé Objednávky bude provedeno v souladu s dodací lhůtou platnou pro Zboží s nejdelší dobou dodání, 
  • na celou Objednávku je vyloučen způsob platby „na dobírku“, 
  • platbu za celou Objednávku je možné rozdělit na „zálohu“ splatnou při objednání Zboží a „doplatek“ splatný do 5 dnů ode dne doručení Zákazníkovi oznámení o dostupnosti Zboží nebo ve lhůtě pro dodání Zboží (podle toho, co nastane později), 
  • Případné oznámení o nedostupnosti Zboží a vrácení obdržené částky (jak je uvedeno v bodě 4) bude provedeno neprodleně, resp. do 14 dnů od vyrozumění Zákazníka o nedostupnosti Zboží, nejpozději však do 60 dnů od zadání Objednávky. 
 14. V případě nákupu Zboží s delší dobou čekání na jeho dostupnost a volby rozdělení platby na „zálohu" a „doplatek" - výše „zálohy" bude stanovena na 10 % celkové ceny Objednávky a výše doplatku bude stanovena na 90 % celkové ceny Objednávky plus navýšené o náklady na Objednávku. Úhradu celkové ceny Objednávky nelze rozdělit jinak než na „zálohu" a „doplatek". 
 15. V případě nákupu Zboží s delší dobou čekání na jeho dostupnost a volby rozdělení platby na „zálohu" a „doplatek", bude oznámení o dostupnosti Zboží s výzvou k úhradě „doplatku" zasláno na adresu Zákazníka nejpozději v den stanovený pro dodání Zboží. 
 16. V případě nákupu Zboží s delší dobou čekání na jeho dostupnost a volby rozdělení platby na „zálohu" a „doplatek" je datum dodání objednaného Zboží Zákazníkovi (ne kratší, než je uvedeno v bodě 3 výše) a počítá se ode dne, kdy byl „doplatek" zaplacen po obdržení výzvy uvedené v bodě 14 výše. 
 17. V případě nákupu Zboží s delší dobou čekání na jeho dostupnost a volby platby rozdělené na „zálohu" a „doplatek" může Zákazník využít nabídek a akcí platných pouze v okamžiku objednání Zboží (pokud podmínky příslušné akce nestanoví jinak). 
 18. Dodací lhůty se mohou prodlužovat, zejména kvůli logistickým komplikacím. O případném prodloužení dodací lhůty bude Prodávající informovat v Internetovém obchodě a během procesu objednávání Zboží. 
 19. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním Zboží z důvodu nesprávné adresy Kupujícího. 


VII. Způsoby platby, dokončení objednávky a vrácení peněz 

 1. Zákazník může za objednané Zboží a Služby zaplatit následujícím způsobem (pokud není možnost volbypro danou Objednávku vyloučena, a to po kliknutí na tlačítko „Objednat s povinností platby'): 
  • online převodem nebo platební kartou - prostřednictvím služby TrustPay prostřednictvím služby "rychlý převod" nabízené jednotlivými bankami nebo prostřednictvím podporovaných platebních karet, 
  • Dárková e-Karta – použitím (zadáním kódu při zadávání objednávky) z Dárkové e-Karty vydané Prodávajícím; podmínky užívání e-Karty jsou stanoveny v Pravidlech dárkových e-Karet společnosti AGATA S.A. – dostupné na https://www.agatanabytek.cz/pravidla-darkovych-ekaret, 
  • na dobírku při převzetí – hotově nebo platební či kreditní kartou. Kurýr má právo odmítnout přijetí platby platební kartou v situacích způsobených poruchou zařízení nebo jinými technickými problémy, které kurýrní společnost nemůže ovlivnit.  
  • jiné způsoby platby, které jsou k dispozici příležitostně (např. během propagačních akcí) - způsob platby podle podmínek propagační akce. Na tento způsob platby se vztahují ustanovení pro příslušnou formu platby s tím, že použití této formy platby má další účinky uvedené v podmínkách akcí. 
  • Způsob platby si Zákazník zvolí při zadávání Objednávky Zboží a Služeb (v záložce „Košík“). Možnost platby online převodem nebo platební kartou závisí na splnění dodatečných podmínek subjektů nabízejících tyto způsoby platby. 
 2. V závislosti na způsobu platby zvoleném zákazníkem: 
  • v případě platby online převodem nebo platební či kreditní kartou je platba za Zboží a Služby provedena předem, což znamená, že Zboží je odesláno až po obdržení platby provedené v souladu s platebními podmínkami TrustPay, 
  • v případě platby v hotovosti nebo platební kartou při dodání zboží („na dobírku') se platba za Zboží provádí při dodání Zboží, takže předání Zboží je podmíněno předchozí platbou.  
  • v případě platby dárkovou e-Kartou se platba za Zboží a Služby provádí předem, tj. Zboží je odesláno po snížení zůstatku na e-Kartě. 
 3. Platnost kupní smlouvy zaniká: 
  • v případě zvoleného způsobu platby online převodem nebo platební kartou uzavřená Smlouva zaniká v případě, že Zákazník neprovede platbu v souladu s podmínkami služby provádějící tyto platby do 5 dnů ode dne řádného dokončení Objednávky, 
  • pokud Zákazník vlastní vinou nepřevezme Zboží od Kurýrní společnostiObjednávka se ruší 5 dnů po vrácení Zboží Prodávajícímu – pokud v této lhůtě Zákazník nekontaktuje Prodávajícího (jakýmkoli způsobem) a nevyjádří souhlas s podmínkami opětovného dodání, nezaplatí předem za opětovné dodání a k opětovnému dodání nedojde. Výše uvedené nevylučuje možnost, aby Prodávající požadoval od Zákazníka náhradu nákladů za neúspěšnou dodávku nebo Objednávku (zejména náklady na dodání a vrácení zásilky). 
 4. Služba „online převod" (spolu s klasickým převodem) prostřednictvím TrustPay TrustPay as Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovensko – REGON 36 865 800, NIP: SK2022928215 
 5. Podrobné podmínky pro platby prostřednictvím služby Trust Pay jsou k dispozici na adrese https://www.trustpay.eu. 
 6. V případě nákupu Zboží s delší dobou čekání na jeho dostupnost a využití možnosti rozdělit platbu na „zálohu" a „doplatek", podléhají výše uvedené podmínky následujícím změnám: 
  • platbu „zálohy" a „doplatku" lze provést pouze online převodem nebo platební či kreditní kartou, 
  • Smlouva bude ukončena v případě nezaplacení „zálohy" ve lhůtě stanovené v bodě 3 výše, 
  • Smlouva zaniká, pokud není „doplatek" zaplacen do 13 dnů od oznámení o dostupnosti Zboží nebo do 5 dnů od plánovaného dodání Zboží (podle toho, co nastane později), 
  • Zboží nebude Zákazníkovi zasláno dříve než bude zaplacen „doplatek" (nezaplacená část celkové ceny Objednávky). 
 7. V případě nákupu Zboží s delší dobou čekání na jeho dostupnost a zvolení rozdělení platby na „zálohu" a „doplatek" je Zákazník povinen uhradit „doplatek" do 5 dnů ode dne doručení žádosti o doplatek k Objednávce nebo ve lhůtě stanovené pro dodání Zboží (podle toho, co nastane později). Mechanismus (odkaz) umožňující výběr platební formy „doplatek" a jeho elektronickou platbu bude Zákazníkovi zpřístupněn v e-mailu informujícím ho stavu zpracování Objednávky a nutnosti zaplatit „doplatek", a může být Zákazníkovi zaslán také znovu po následném kontaktu s Prodávajícím. 
 8. Způsob platby dárkovou e-Kartou není k dispozici, pokud se Zákazník rozhodne rozdělit platbu na „zálohu" a „doplatek" (možnost použití dárkové e-Karty vyžaduje výběr jednorázové platby za Objednávku obsahující Zboží s delším čekáním na jeho dostupnost). 
 9. Není možné kombinovat platební metody v rámci jedné platby, s výjimkou platby dárkovou e-Kartou a současné úhrady zbytku ceny v následujících formách (za předpokladu, že je platební metoda přijatelná pro celou objednávku): 
  • další e-Kartou 
  • online převodem nebo platební či kreditní kartou, 
  • na dobírku u Kurýrní společnosti při doručení. 


VIII. Právo Zákazníků - spotřebitelů na odstoupení od smlouvy 

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu (s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 
 2. Kupující, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnůV případě koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel (nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce) převezeme Zboží, nebo 
  • poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné Objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně, 
  • poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo 
  • první dodávku Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu. 
 3. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí spotřebitel informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). 
 4. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv nebo dostupný na internetových stránkách https:// agatanabytek.cz /reklamace-a-vraceni-zbozi reklamacie-a-vratenie-tovarucož však není povinné. 
 5. Spotřebitel může vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, formulář přiložený k potvrzujícímu e-mailu, který obdržel po nákupu, nebo jiné jednoznačné prohlášení e-mailem na adresu kontakt@agatanabytek.cz. Pokud využije této možnosti, bude mu zasláno potvrzení o přijetí informace o odstoupení od Smlouvy na trvalém nosiči dat (např. e-mailem). 
 6. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí odeslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. 
 7. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající všechny přijaté platby včetně nákladů na dodání Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který si spotřebitel zvolil a který se liší od nejlevnějšího, Prodávajícím nabízeného běžného způsobu dodání), a to neprodleně, v každém případě však nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy doručeno Prodávajícímukromě výjimek stanovených zákonem (zejména zákonné právo prodávajícího na zadržení vrácení peněz, a to do doby, než Prodávající obdrží Zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve).  
 8. Vrácení peněz bude provedeno stejným platebním prostředkem, který byl použit při původní transakci, pokud se Prodávající a spotřebitel výslovně nedohodne jinak. Spotřebitel v žádném případě nenese žádné náklady spojené s vrácením prostředků. 
 9. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nebo předáno neprodleně po odstoupení od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Lhůta je dodržena, pokud je Zboží odesláno zpět před uplynutím 14denní lhůty. Zboží musí být vráceno na následující adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny – Brama 1, Majków Duży 6 B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Polsko. 
 10. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Zboží, včetně nákladů na vrácení zboží, které nelze zaslat zpět obvyklým způsobem (jak je uvedeno v bodě 13 níže). 
 11. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku použití Zboží jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti ZbožíV případě poškození Zboží, za něž spotřebitel odpovídá, má Prodávající nárok na náhradu škody ve výši ceny opravy Zboží a/nebo nákladů na uvedení Zboží do původního stavu, případně je Prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení částky, která se rovna snížení hodnoty Zboží, o čemž spotřebitele písemně informuje. 
 12. Doporučuje se přiložit k prohlášení o odstoupení od Smlouvy nebo ke Zboží dříve přijatou účtenku nebo fakturu, což usnadní vyřízení věci. 
 13. Odstoupením od Smlouvy nese spotřebitel přímé náklady na vrácení Zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze zaslat zpět poštou, a Spotřebitel nemá možnost jej vrátit ani prostřednictvím osoby pověřené Prodávajícím. Přímé náklady spojené s vrácením Zboží nelze předem náležitě vypočítat. Podle dostupných informací závisí předpokládaný odhad těchto nákladů na rozměrech a hmotnosti Zboží, na vzdálenosti, ze které je zboží vráceno, a na cenách, za které vybraný dopravce poskytuje služby spotřebiteli, a to v rozmezí cca od 129 Kč do 3900 Kč. V případě nadrozměrného Zboží (doručovaného přepravní společností Zadbano) může Prodávající nabídnout Zákazníkovi zpětnou přepravu za cenu, která nepřesáhne standardní cenu za doručení stejného zboží (to neplatí pro cenu přepravy v rámci akční nabídky). Pro více informací o vrácení nadrozměrného Zboží je možno kontaktovat Prodávajícího. Podrobnosti naleznete na stránce „Reklamace a vrácení zboží 

 

IX. Reklamace zboží Zákazníky - spotřebiteli 

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že Zboží 
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
  • je vhodné k účelu, pro který je spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a 
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. 
  • Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností 
  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a 
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením Smlouvy. 
 2. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 
 3. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let ode dne jeho převzetí spotřebitelemVytkl-li spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběžía to po dobu, kterou spotřebitel nemůže Zboží užívat 
 4. Pokud Prodávající poskytne na dodávané Zboží záruku, uplatní se ustanovení § 2113 a násl. a § 2174a občanského zákoníku. 
 5. Prodávající spotřebiteli vydá při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud je reklamace řešena opravou věci, pak prodávající vystaví spotřebiteli potvrzení, ve kterém uvede, kdy byla oprava provedena a jak dlouho trvala. V případě výměny Zboží začíná záruční doba běžet znovu od okamžiku převzetí nového Zboží spotřebitelem. Totéž platí pro situaci výměny součásti Zboží, na kterou se záruka vztahuje, 
 6. Reklamaci je třeba podat u Prodávajícího, u kterého bylo Zboží zakoupeno. Pokud je v dokumentaci poskytnuté spotřebiteli Zboží uvedeno servisní středisko, lze reklamaci podat u tohoto servisního střediska.  
 7. Reklamace lze podávat pomocí „Reklamačního formuláře“, který je k dispozici na stránce „Reklamace a vrácení“, a jakýmkoli jiným způsobem povoleným zákonem. 
 8. Při reklamaci je spotřebitel povinen kromě reklamovaného Zboží předložit fakturu nebo jiný účetní doklad o koupi Zboží. Pokud je na Zboží poskytnuta záruka, pak  spotřebitel  předložit i záruční list. Reklamované Zboží musí být dodáno v čistém a hygienicky nezávadném stavu. 
 9. Má-li Zboží vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. 
 10. Místo odstranění vady může prodávající vždy vyměnit vadnou věc za věc bez vady, pokud to Spotřebiteli nezpůsobí vážné obtíže. 
 11. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 
  • a. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, 
  • se vada projeví opakovaně, 
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 
 12. Pokud je prodaný předmět za nižší cenu nebo má používaný předmět vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu věci nárok na přiměřenou slevu. 
 13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 
 14. Po uplynutí lhůty dle bodu 9. tohoto článku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 
 15. Reklamační řízení se považuje za ukončené předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží za nové, vrácením kupní ceny po odstoupení od smlouvy, poskytnutím přiměřené slevy z ceny Zboží nebo odůvodněným odmítnutím reklamace. 
 16. Pokud to bude možné, bude reklamaci rozhodnuto bez zbytečného odkladu. Ve složitějších případech bude rozhodnutí o reklamaci učiněno nejpozději do tří pracovních dnů od podání reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je nutné komplexní posouzení technického stavu Zboží, bude reklamace vyřízena nejpozději ve lhůtě dle bodu 9. tohoto článku. 
 17. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak. Pokud kupující podal reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od převzetí kupujícím , může prodávající reklamaci posoudit tak, že ji zamítne výhradně na základě odborného posouzení. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace ve lhůtě podle zákona o ochraně spotřebitele (do 14 dnů ode dne posouzení reklamace). 
 18. Pokud spotřebitel podal reklamaci výrobku po více než 12 měsících od nákupu a prodávající ji zamítl, je prodávající povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, z jakého důvodu tak učinil, a komu může spotřebitel výrobek zaslat k odbornému posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže, že za vadu odpovídá prodávající, může reklamaci podat znovu; záruční doba během odborného posouzení neplyne. 

 

X. Reklamace zboží zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, a záruka 

 1. Zákazník, který není spotřebitelem, má právo reklamovat v rámci záruky za vady prodané věci v souladu s občanským zákoníkem. Pro vyloučení pochybností se pro účely tohoto článku těchto obchodních podmínek považuje za Zákazníka a/nebo kupujícího každý Zákazník a/nebo kupující, s výjimkou spotřebitele. 
 2. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku a článku IX se na nabízené Zboží může vztahovat záruka za jakost poskytnutá ze strany distributora nebo výrobce. Prodávající sám záruku neposkytuje 
 3. Prodávající je zodpovědný za to, aby Zboží bylo při převzetí bez vad. To znamená, že Zboží zejména při převzetí: 
  • má vlastnosti, které byly dohodnuty mezi Zákazníkem a Prodávajícím, které jsou uvedeny v popisu Zboží nebo které Zákazník mohl očekávat s ohledem na povahu Zboží. 
  • je ve správném množství, rozměrech nebo hmotnosti 
  • je vhodné pro účel uvedený v popisu Zboží nebo pro který se zakoupené Zboží obvykle používá. 
  • za vadu Zboží se považuje i to, že Prodávající dodal Zákazníkovi jiné než smluvené Zboží, a 
  • Zboží nemá právní vady, tj. třetí osoba nemá vlastnické právo ke Zboží, a Zboží je opatřeno doklady a dokumenty nezbytnými pro řádné užívání Zboží. 
 4. Rozdílnost barevných odstínů skutečného provedení Zboží a Zboží zobrazeného v Internetovém obchodu, nelze z důvodů uvedených v článku III. bodu 1. těchto obchodních podmínek, považovat za vadu Zboží. 
 5. Práva Zákazníka z vad Zboží se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku. 
 6. Prodávající odpovídá výhradně za vady, které má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka, i když se vada projeví až po tomto okamžiku. 
 7. Zákazník je povinen zkontrolovat Zboží bez zbytečného odkladu poté co mu bylo dodáno, s ohledem na povahu Zboží. Pokud Zákazník Zboží neprohlédne nebo nezajistí jeho prohlídku v době přechodu nebezpečí škody na Zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce pouze tehdy, pokud prokáže, že Zboží mělo takové vady již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. 
 8. Pokud je dodání Zboží s vadou podstatným porušením smlouvy, může kupující: 
  • požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží výměnou za vadné Zboží, dodáním chybějícího Zboží a požadováním odstranění právních vad 
  • požadovat odstranění vady opravou Zboží, pokud jsou vady opravitelné 
  • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo 
  • odstoupit od Smlouvy, 
 9. Pokud je Smlouva porušena nepodstatným způsobem dodáním Zboží s vadami, může Zákazník požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění jiných vad zboží nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. 
 10. Zákazník je povinen informovat Prodávajícího o zvoleném způsobu řešení vady Zboží hned při nahlášení vady, jinak o způsobu řešení rozhodne Prodávající. Tuto volbu lze později změnit pouze na základě dohody s Prodávajícím. 
 11. Pokud Zákazník považuje vadu za podstatné porušení Smlouvy, je povinen to Prodávajícímu doložit. Zákazník bere na vědomí, že až do uplatnění práva na slevu z kupní ceny nebo do odstoupení od Smlouvy má Prodávající právo dodat chybějící Zboží nebo odstranit právní vady (zejména dodat chybějící doklady). 
 12. Výměnu Zboží nebo odstoupení od Smlouvy nelze požadovat, pokud Zákazník nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, pokud:  
  • došlo ke změně stavu v důsledku kontroly Zboží za účelem zjištění vady; 
  • Zákazník Zboží používal před zjištěním vady; 
  • Zákazník svým jednáním nebo opomenutím neznemožnil vrácení Zboží v nezměněném stavu; nebo 
  • Zákazník Zboží prodal před zjištěním vady nebo Zboží při běžném užívání změnil; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Zákazník Prodávajícímu to, na co má ještě nárok, a poskytne mu náhradu do výše, v jaké měl z užívání věci prospěch. 
 13. Zákazník nemá nárok na práva z vadného provedení, pokud o vadě věděl před převzetím Zboží nebo vadu sám způsobil. Nároky z vadného plnění se nevztahují na: 
  • opotřebení způsobené běžným používáním Zboží; 
  • vady použitého Zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení Zboží v době jeho převzetí Zákazníkem; 
  • Zboží prodávané za nižší cenu – pouze v souvislosti s vadou, pro kterou byla nižší cena sjednána.. 
 14. Zákazník je povinen podat reklamaci u Prodávajícího neprodleně po zjištění vady. Reklamaci lze podat prostřednictvím Reklamačního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách „Reklamace a vrácení zboží“ a jakýmkoli jiným způsobem povoleným zákonem. Zákazník je povinen informovat Prodávajícího o svém právu z vadného plnění, popsat vadu a/nebo popsat, jak se projevuje. 
 15. Kupující je povinen vrátit reklamované Zboží Prodávajícímu na vlastní náklady na uvedenou adresu: AGATA S.A., Magazyn Centralny – Brama 1, Majków Duży 6 B, 97-371 Wola Krzysztoporska, Polsko. 
 16. Zákazník je povinen přiložit doklad o nákupu Zboží nebo daňový doklad – fakturu, pokud byla vystavena, nebo jiný doklad potvrzující nákup Zboží. 
 17. Okamžikem uplatnění práva z důvodu vady je okamžik, kdy je reklamované Zboží doručeno Prodávajícímu. 
 18. Lhůta pro vyřízení reklamace podle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek je 30 dnů. 

 

XI. Reklamace podejte pomocí formuláře 

 1. Reklamace lze podat jakoukoli zákonem povolenou formou. Nejvhodnějším formulářem pro uplatnění reklamace je formulář, který je k dispozici v Internetovém obchodu. Reklamační formulář, je: 
 2. Odeslání reklamačního formuláře bude potvrzeno příslušnou automatickou zprávou na webových stránkách, kterou lze vytisknout. 
 3. Odeslání reklamačního formuláře se považuje za podání reklamace. V případě potřeby prokáže Zákazník oprávněnost reklamace potvrzením v souladu s bodem 2 tohoto článku Obchodních podmínek. 
 4. Prodávající informuje o průběhu a výsledku reklamačního řízení prostřednictvím e-mailové zprávy (zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v reklamaci) nebo prostřednictvím jiných elektronických prostředků, které umožňují zaznamenat obsah právního jednání a identifikovat osobu, která právní jednání učinila (např. SMS zpráva). 

XII. Prodejní Akce 

 1. Obchod může organizovat propagační akce týkající se ceny jednoho nebo více druhů zboží nebo jiných podmínek nákupu. 
 2. Akce nelze vzájemně kombinovat (pokud není v podmínkách akce výslovně uvedeno jinak). 
 3. Akce se nevztahují na Objednávky (uzavřené smlouvy) odeslané před datem uvedeným jako datum začátku trvání akce (pokud není v pravidlech akce výslovně uvedeno jinak). 

XIII. Registrace na webových stránkách 

 1. Registrace probíhá jednorázovým vyplněním formuláře „Online registrace“, který je k dispozici v záložce „Můj účet“ na adrese www.agatanabytek.cz/login
 2. Registrace osob vyžaduje následující informace: 
  • jméno, 
  • příjmení: 
  • e-mailová adresa, 
  • heslo (a opakování hesla), 
  • potvrzení, že jste si přečetli tyto obchodní podmínky a souhlasíte s nimi. 
  • souhlas se zpracováním osobních údajů společností Agata S.A. 
 3. Po kliknutí na tlačítko „Registrovat“ obdrží zákazník na e-mailovou adresu uvedenou při registraci potvrzovací e-mail spolu s dalšími pokyny pro potvrzení registrace. 
 4. Postupujte podle pokynů v e-mailu pro aktivaci vytvořeného účtu. Do té doby zůstane účet neaktivní. 
 5. Zákazník může prodávajícího kdykoli požádat o odstranění vytvořeného účtu (prostřednictvím jakéhokoli kontaktu). 
 6. Registrace je možná pouze pro osoby s bydlištěm (sídlem) ve České republice. 
 7. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací jméno a heslo v tajnosti. 
 8. Registrace vám umožňuje používat následující funkce: 
  • nakupování, 
  • sledování stavu odeslaných objednávek, 
  • prohlížení archivovaných objednávek, 
  • úprava registračních údajů, 
  • připomenutí hesla, 
  • sledování nabídky internetového obchodu, 
  • pomocí funkce „Oblíbené produkty“. 
 9. Aniž by si zákazník musel vytvářet uživatelský účet, má možnost zadat e-mailovou adresu pro zasílání newsletteru (Newsletter). 
 10. Prodávající může smazat účet zákazníka, který: 
  • porušuje tyto obchodní podmínky, 
  • při registraci uvedl nepravdivé údaje, 
  • při zadávání objednávky uvedl nepravdivé údaje, 
  • uvedl nepravdivé údaje při platbě za objednávky prostřednictvím služby TrustPay nebo klasickým převodem. 
 11. Za nepravdivé údaje o adrese bydliště (sídla) nebo doručovací adrese se považují: 
  • jedno neúspěšné doručení zásilky na uvedenou adresu a vrácení zásilky s poznámkou „adresát neznámý“, „adresát nezastižen" nebo jinou obdobnou, 
  • dvě neúspěšná doručení jakékoliv zásilky na uvedenou adresu a vrácení zásilky s jinou poznámkou, než je uvedeno výše, 
  • v případě smazání účtu jsou všechny zadané objednávky okamžitě zrušeny, což nevylučuje právo prodávajícího požadovat po zákazníkovi náhradu škody. 


XIV. Reklamace plateb 

 1. Pokud byla provedena platba za Zboží a po dobu delší, než dva pracovní dny nedošlo ke změně stavu Objednávky, je Zákazník povinen podat reklamaci platby. 
 2. Aby Prodávající mohl řádně a efektivně posoudit reklamaci platby, doporučuje vyplnit a odeslat kontaktní formulář, který je na adrese https://www.agatanabytek.cz/kontakt nebo kontaktovat Prodávajícího na adrese kontakt@agatanabytek.cz.
 3. Reklamace na platby lze podávat i jinými zákonem povolenými způsoby. 


XV. Reklamace a stížnosti týkající se fungování obchodu 

 1. Prodávající podniká kroky kzajištění řádného fungování Internetového obchodu vrozsahu, který vyplývá zaktuálních technických poznatků, a zavazuje se odstranit veškeré neshody nahlášené Zákazníky vpřiměřené lhůtě. 
 2. Zákazník má právo podat Prodávajícímu stížnost vsouvislosti snesrovnalostmi, chybami nebo přerušením fungování Internetového obchodu. 
 3. Zákazník může ve výše uvedeném ohledu podávat stížnosti na e-mailovou adresu kontakt@agatanabytek.cz , jakož i jakýmkoli jiným zákonem povoleným způsobem. 
 4. Ve stížnosti by měl zákazník uvést své jméno a příjmení (název společnosti), korespondenční adresu, popis a datum nesrovnalosti týkající se fungování Internetového obchodu.  


XVI. Newsletter 

 1. Každý zájemce má možnost přihlásit se kodběru newsletteru (informačního bulletinu) Internetového obchodu. 
 2. Osoba, která má zájem o zasílání newsletteru, jej bude dostávat elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedla, pokud dobrovolně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a se-mailovou korespondencí prodávajícího. 
 3. Zákazník se může zodběru newsletteru kdykoli odhlásit (kliknutím na příslušný odkaz vzaslané korespondenci nebo kontaktováním prodávajícího). 


XVII. Služba „Informovat o dostupnosti“. 

 1. Vpřípadě „NEDOSTUPNÉHO ZBOŽÍ“ poskytuje obchod Zákazníkům službu, která spočívá vmožnosti obdržet oznámení e-mailem, když bude předmětné Zboží opět kdispozici. 
 2. Poskytování služby „OZNÁMIT O DOSTUPNOSTI ze strany Prodávajícího daného Zboží nezaručuje jeho vrácení do nabídky obchodu, tedy nezaručuje jeho budoucí dostupnost. 
 3. Aktivace služby spočívá v zadání e-mailové adresy na kartě Zboží s dostupnou službou, potvrzení, že jste si přečetli a přijali tyto podmínky, a kliknutí na tlačítko „OZNÁMIT O DOSTUPNOSTI". 
 4. Služba je aktivní do odeslání prvního oznámení, nejdéle však 12 měsíců. 
 5. E-mail s oznámením o dostupnosti Zboží vám bude zaslán na vaši adresu jednou, nejpozději do 1 dne od dostupnosti zboží. E-mail nemusí být odeslán, pokud je produkt v době odeslání opět nedostupný. 
 6. Aktivace služby nepředstavuje rezervaci Zboží, přednostní právo na nákup Zboží ani jinak nezaručuje možnost budoucího nákupu za jakýchkoli podmínek. 
 7. Aktivací služby souhlasíte s tím, že Prodávající může zpracovávat vaše osobní údaje týkající se vaší e-mailové adresy a očekávaného Zboží, a to výhradně pro účely této služby. 
 8. Aktivací služby souhlasíte se zasíláním obchodních informací e-mailem, které obsahují informace o dostupnosti očekávaného Zboží. 
 9. Službu lze kdykoli deaktivovat kontaktováním Obchodu. 


XVIII. Další funkce. 

 1. Registrace na webu vám umožní ukládat informace o vašich nákupech a sledovat jejich stav.
 2. Zákazník Internetového obchodu má možnost se, za dále uvedených podmínek, dobrovolně a zdarma vyjádřit k nákupu uskutečněnému v Internetovém obchodě. Obsahem vyjádření může být rovněž hodnocení, fotografie nebo recenze zakoupeného Zboží v Internetovém obchodě.
 3. Recenze může být přidána pouze Zákazníkem, který uskutečnil nákup v Internetovém obchodě – to Prodávající zajišťuje níže uvedeným způsobem, zejména dle bodů 4 a 8 tohoto článku.
 4. Prodávající bezprostředně po nákupu uskutečněném v Internetovém obchodě, tj. po potvrzení Objednávky, umožnuje klientovi, aby sdělil (prostřednictvím označení a potvrzení volby), že nemá zájem o hodnocení Zboží, resp. Nemá zájem, aby mu byl zaslán dotazník za účelem hodnocení Zboží. V případě, že Zákazník nevyjádří nesouhlas postupem dle předchozí věty, předá Prodávající nezbytné údaje Zákazníka obchodní společnosti TrustMate S.A., se sídlem Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polsko, jako osobě pověřené Prodávajícím ke sběru a správě recenzí Zboží, a to za účelem vytvoření e-mailové pozvánky pro Zákazníka k přidání recenze. TrustMate S.A. zašle Zákazníkovi e-mailovou zprávu, a to na e-mail uvedený v rámci Objednávky, s žádostí o přidání recenze a odkazem na on-line formulář určený k jejímu vytvoření – on-line formulář rovněž umožňuje odpovědět na dotazy Prodávajícího ohledně uskutečněného nákupu, jeho hodnocení, přidání vlastního názoru k zakoupenému Zboží a přiložení jeho fotografie.
 5. Zákazníkem vytvořené recenze jsou publikovány Prodávajícím v Internetovém obchodě a v záložce TrustMate.io.
 6. Vytvoření recenze nemůže sloužit k protiprávnímu jednání ze strany Zákazníka, zejména pak za účelem nekalé soutěže vůči Prodávajícímu, popř. za účelem zásahu do osobnostních práv, do práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných práv či jiných osobnostních hodnot Prodávajícího či třetích osob. Vytvořené recenze mohou rovněž obsahovat obchodní nabídky.
 7. Recenze může být vytvořena pouze ve vztahu ke skutečně zakoupenému Zboží v Internetovém obchodě. Je zakázáno vytvářet fiktivní/zdánlivé kupní smlouvy za účelem vytvoření recenze. Autorem recenze nemůže být Prodávající ani jeho zaměstnanci.
 8. Recenze může být Zákazníkem kdykoli odstraněna. Moderování recenzí provádí TrustMate S.A. v souladu s těmito Obchodními podmínkami, podmínkami TrustMate S.A. (dostupné zde www……) a příslušnými právními předpisy, přičemž je oprávněn provést jejich schování nebo smazání v případě, že konkrétní recenze odporuje stanoveným pravidlům.
 9. Recenze mohou být automaticky překládány do jiného jazyka, a to za účelem jejich využití v jiných jazykových verzích webových stránek Prodávajícího (určených pro Zákazníky v jiných státech), které jsou spravovány, co se týče sběru recenzí, rovněž ze strany TrustMate S.A.


XIX. Závěrečná ustanovení 

 1. Zákazník se zavazuje používat služby nabízené Obchodem způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy v České republiky, ustanoveními těchto obchodních podmínek a postupy přijatými v dané oblasti, a nebude při jeho používání poskytovat a/nebo šířit obsah, který je platnými zákony zakázán. 
 2. Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane v jakémkoli ohledu neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se tímto zavazují jednat o nahrazení neplatného nebo nevymahatelného ustanovení novým ustanovením, přičemž tato nová ustanovení se musí co nejvíce blížit smyslu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení, které nahrazují. Tím není dotčeno právo Prodávajícího změnit tyto všeobecné obchodní podmínky v souladu s bodem 8 níže tohoto článku všeobecných obchodních podmínek. 
 3. Tyto všeobecné Obchodní podmínky platí, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak nebo pokud z příslušných předpisů nevyplývá něco jiného. Zvláštní podmínky stanovené ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí i v případě, že jsou v Objednávkách Zákazníka uvedeny jiné podmínky, s výjimkou případů, kdy byly Prodávajícím písemně potvrzeny. 
 4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran. 
 5. Zákazník není oprávněn postoupit nebo převést Smlouvu nebo její část nebo jednotlivá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. 
 6. Zákazník má právo na mimosoudní řešení sporů vyplývajících ze smlouvy a může se obrátit na příslušný subjekt s návrhem na alternativní řešení sporu. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, uvádíme: 
  1. elektronický odkaz na internetový systém řešení sporů (RSO):   
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.showhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 
  2. e-mailová adresa – první kontakt: kontakt@agatanabytek.cz  
 7. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi Zákazníkem - spotřebitelem a Prodávajícím, o právech a povinnostech vyplývajících ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz). 
 8. Společnost Agata S.A. je oprávněna kdykoli jednostranně změnit/doplnit tyto VOP. Nová, aktualizovaná verze VOP nahrazuje předchozí verzi a stává se platnou/účinnou: 
  1. dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách Agata S.A. www.agatanabytek.cz  (platí v případě zveřejnění VOP na těchto internetových stránkách Agata S.A.), nebo 
  2. den poté, co je společnost Agata S.A. zašle elektronicky (e-mailem) na poslední známou e-mailovou adresu kupujícího (platí v případě, že obchodní podmínky nejsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Agata S.A.). 
 9. Potvrzením tlačítka Objednat s povinností platby" před odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, plně porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí. 
 10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění s vyloučením Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.


Používání internetového obchodu, včetně zadávání objednávek, zahrnuje zpracování osobních údajů. Podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů popisuje prodávající v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.agatanabytek.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju